«حامد کرزی» رییس جمهور پیشین افغانستان روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه سعودی العربیه گفت: افغانستان از لحاظ راهبردی کشور مهمی برای آمریکاست.