کره شمالی همچنین توسعه زیرساخت های موشک های بالستیک و هسته ای را ادامه می دهد و پیونگ یانگ جستجوی مواد، تکنولوژی و نوآوری برای این برنامه ها را در خارج از کشور جستجو می کند از جمله از طریق حملات سایبری و تحقیقات علمی مشترک.