یک نویسنده و کارشناس صهیونیستی ابعادی از روابط این رژیم با تشکیلات خودگردان فلسطینی را فاش کرده است.