اسناد منتشر شده نشان می دهد که اداره اطلاعات عربستان از شهروندان مناطق دیگر و حتی کشورهای دیگر برای سرکوب مخالفان این کشور استفاده می کند.