نتایج جدید تحقیق درباره نحوه مرگ یک شهروند سیاه‌پوست تحت بازداشت، نشان می‌دهد مأموران وی را کتک زده و به او شوکر برقی وصل کرده بودند.