منابع خبری عراقی از کشته شدن یک سرهنگ عراقی شاغل در دستگاه اطلاعاتی این کشور خبر دادند.