دفتر مواد مخدر سازمان ملل متحد امروز(سه شنبه) در اولین گزارش خود درباره مسئله مواد مخدر در افغانستان پس از قدرت گیری طالبان، از افزایش کشت خشخاش در این کشور در سال جاری خبر داد.