بر اساس نتایج نظرسنجی جدیدی که موسسه گالوپ منتشر کرده، همسویی با جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در جامعه آمریکا نسبت به سال گذشته دچار تغییر شده و این میزان نسبت به جمهوری‌خواهان افزایش یافته است.