یک مطالعه جدید ارتباط چشمگیری را بین دسترسی به منابع بیمارستانی، به ویژه تخت‌های مراقبت‌های ویژه (آی‌سی‌یو) و مرگ و میر بیماران در هفته های ابتدایی پاندمی کووید ۱۹ نشان می دهد.