قیمت سوخت بنزین معمولی در جمهوری آذربایجان با افزایش ۱۱.۱ درصدی در هر لیتر، به یک مانات( حدود ١۵ هزار تومان) افزایش پیدا کرد.