هم اکنون، هشدار امنیتی در انگلیس در سطح «قابل توجه» است که معنی و مفهوم آن، احتمال وقوع حمله تروریستی است.