شکایات زنان محجبه مصری نسبت به تبعیض در بسیاری از اماکن عمومی بویژه رستوران ها و محل کار افزایش یافته است.