روزنامه ال دبر (El Deber) با استناد به تصمیم دادگاه، بازداشت چهار ماهه رئیس جمهور موقت بولیوی، ژانین آنز، در میان یک تحقیق کودتا به شش ماه تمدید کرد.