روزنامه “هاآرتص” اسراییل درباره موفقیت مذاکرات وین نوشته: اکنون تمام کاری که اسراییل می تواند بکند، اظهارنظرهای تند است درباره “خیانت آمریکا”.