گزارش رسانه ها از افتتاح رسمی سفارت کوزوو در شهر «بیت المقدس» حکایت می کنند.