افزایش مهار نشده موارد ثبت کرونا در هند از عدم توانایی این کشور برای مقابله با این ویروس حکایت دارد.