طبق نتایج اولیه کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان «صادر جباراف» با کسب حدود ۸۰ درصد از آرای شرکت کنندگان به عنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب شد.