فرماندهی عملیات مشترک عراق از برقراری ممنوعیت رفت و آمد سراسری در پایتخت این کشور و آغاز آن از دقایقی دیگر خبر می دهد.