منابع محلی به نقل از پدر رایان گفته‌اند که در روز حادثه، او در حال تعمیر چاه بوده که پسرش در آن سقوط کرده است.