شهردار واشنگتن حالت فوق العاده در این شهر را برای ۱۵ روز تمدید کرد.