رئیس جمهور مصر بر همبستگی با لبنان و کمک به این کشور بویژه در زمینه صادرات گاز تاکید کرد.