اعلام آمادگی روسیه برای مشارکت در خط آهن شمال- جنوب ایران، خودداری قدرتهای غربی از صدور قطعنامه علیه ایران، ادعاهای تازه سازمان منع تسلیحات شیمیایی علیه سوریه، حمایت قاطعانه آمریکا از اسرائیل و ادامه شهرک‌سازی‌ها از سوی اسرائیل ار مهم ترین خبرها و رویدادهای مرتبط با خاورمیانه در ۲۴ ساغت گذشته بوده اند.