بر اساس دستور رئیس جمهور ازبکستان به کهنه سربازان جنگ جهانی دوم این کشور پاداش نقدی به مبلغ ۱۲ میلیون صوم ( هزار و ۴۰ دلار) اعطا خواهد شد.