بر اساس گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، قرار است نشان عالی «گل داوودی» که بالاترین نشان افتخار در ژاپن است به آبه اعطا شود.