آژانس فضایی اروپا قصد دارد در برنامه جدید خود، فضانوردان معلول را هم به فضا بفرستد.