اعتراضات اخیر مردمی در عراق که بصورت محدود از برخی مناطق جنوبی این کشور همچون ذی‌قار شروع شد؛ اکنون به استان‌های مرکزی و حتی شمال هم کشیده شده است.