معترضان به قرنطینه و تمهیدات کرونایی در بروکسل روز یکشنبه با پلیس درگیر شده و به ساختمان دفتر مرکزی سرویس اقدام خارجی اروپا حمله کرده و به آن آسیب زدند.