مهاجران بازمانده از حادثه دلخراش اخیر غرق شدن قایق حامل پناهندگان در کانال مانش از بی تفاوتی نیرو‌های انگلیسی و فرانسوی به درخواست‌های کمک خود در حالی که در آب دریا غرق می‌شدند، خبر دادند.