یک شرکت تحقیقاتی توانست برای اولین بار با تدوین کامل‌ترین مجموعه اطلاعات ژنتیکی مربوط به کرم ابریشم را رمز گشایی کند.
شرکت بی‌جی‌آی ژنتیک با همکاری دانشگاه جنوب غربی (آمریکا) و سایر شرکا یک مجموعه داده پان ژنوم (مجموعه‌ای از ژن‎‌ها برای همه سویه‎‌ها pangenome) را با وضوح بالا تهیه کردند که تقریبا محتوای ژنتیکی کامل کرم ابریشم را مشخص می‌کند.