رئیس جمهور افغانستان پیشنهاد خود را در نشست بین المللی ماه آینده میلادی در ترکیه رونمایی خواهد کرد.