وزارت بهداشت اسلوونی پایان کرونا را در این کشور اعلام و تأکید کرد که پویش واکسیناسیون شهروندان و برخی اقدامات محدودکننده ادامه دارد.