رئیس جمهوری سوریه در سخنانی گفت که جنگ اوکراین نقاب از چهره غرب برداشت و باعث رسوایی کشورهای غربی شد.