آمریکا دو سامانه موشکی هوایی “پاتریوت” را در لهستان مستقر کرده است.