برترین ویروس شناس هندی گفت، از یک مجمع مشاوران علمی که دولت این کشور برای ردیابی سویه‌های ویروس کرونا تشکیل داده بود استعفا کرده است.