هکتور والر کوتاهترین دوره نخست وزیری پرو در ۴۲ سال گذشته را تجربه کرد و تنها ۳ روز در این مقام بود.