در میان کاهش قابل توجه میزان محبوبیت جو بایدن رییس جمهوری آمریکا، دو کارمند کاخ سفید در کمتر از یک سال از آغاز دولت بایدن، کاخ سفید را ترک می کند.