دولت کانبرا با این ادعا که بعد از خروج نیروهای بیگانه از افغانستان، سطح امنیتی این کشور کاهش می یابد؛ از تعطیلی سفارت خود در کابل خبر داد.