پس از آتش‌بسی که معترضان عراقی حدود ۱۰ روز قبل با هدف عدم ایجاد تشویش و تاثیرگذاری بر سفر پاپ فرانسیس به عراق در پیش گرفته بودند، اعتراضات مردمی در چهار استان مرکزی و جنوبی عراق از سر گرفته شدند.