ماراتن مذاکرات وین در مرحله دوم از دور هشتم دیروز (دوشنبه) پس از تایم اوت ژانویه از سر گرفته شد.