اتحادیه اروپا به دنبال شهادت کودک فلسطینی خواستار تحقیقات و مجازات عاملان این حادثه شده است.