وزارت بهداشت ارمنستان روز دوشنبه مجوز استفاده از واکسن روسی اسپوتنیک برای مقابله با ویروس کرونا را صادر کرد.