قطعات دیگری از ایستگاه فضایی چین به وزن ۶.۶۴ تن با یک فضاپیمای باری به نام تیانژو -۲ به فضا پرتاب شد.