وزیر صنعت سوریه گفتگو با طرف ایرانی برای سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی تاسیسات تعطیل شده در این کشور را مثبت و موفقیت آمیز ارزیابی کرد.