با وقوع اعتراضات و ناآرامی ها در ایران، دولت ها و مقامات غربی واکنش های متعددی به آن نشان داده اند و بیش از همه، دولت های غربی از وقوع ناآرامی ها در ایران استقبال کرده اند. با این حال، استقبال آن ها از ناآرامی بدان معنا نیست که تصور کنند تحولات ایران، غیرقابل کنترل شده است.