رییس جمهور ترکیه قرار است به عربستان سعودی سفر کند.