رئیس جمهوری ترکیه در رأس یک هیئت بلندپایه عازم اوکراین شد.