رئیس جمهوری ترکیه گفت: تروریست‌ها به هرکجا پناه ببرند، نیرو‌های مسلح کشورمان آن‌ها را پیدا و نابودشان خواهند کرد.