روزنامه صهیونیستی معاریو با اذعان به ضعف در جبهه داخلی رژیم صهیونیستی، فروپاشی جبهه داخلی را به معنای فروپاشی ارتش و پلیس قلمداد کرد.