نیروهای شورای نظامی میانمار ضمن آتش زدن منازل مسکونی غیر نظامیان در استان راخین در غرب این کشور، ۵ تن از آنان را نیز کشتند.