سخنگوی نیرو‌های مسلح عراق گفت که طی سال‌های گذشته ارتش این کشور توانمند‌ی‌های خود را بیشتر کرده است.